VCAM-1+ macrophages guide the homing of HSPCs to a vascular niche

Dantong Li, Wenzhi Xue, Mei Li, Mei Dong, Jianwei Wang, Xianda Wang, Xiyue Li, Kai Chen, Wenjuan Zhang, Shuang Wu, Yingqi Zhang, Lei Gao, Yujie Chen, Jianfeng Chen, Bo O Zhou, Yi Zhou, Xuebiao Yao, Lin Li, Dianqing Wu, Weijun Pan

Key Laboratory of Tissue Microenvironment and Tumor, CAS Center for Excellence in Molecular Cell Science, Shanghai Institute of Nutrition and Health, Shanghai Institutes for Biological Sciences, University of Chinese Academy of Sciences, Chinese Academy of Sciences (CAS), Shanghai, China

19 Nov 2018

Creating a functional single-chromosome yeast

Shao, Y., Lu, N., Wu, Z., Cai, C., Wang, S., & Zhang, L. L., et al. (2018)

Key Laboratory of Synthetic Biology, CAS Center for Excellence in Molecular Plant Sciences, Shanghai Institute of Plant Physiology and Ecology, Chinese Academy of Sciences, Shanghai, China

01 Aug 2018

Cytosine base editor generates substantial off-target single-nucleotide variants in mouse embryos

Erwei Zuo, Yidi Sun, Wu Wei, Tanglong Yuan, Wenqin Ying, Hao Sun, Liyun Yuan, Lars M. Steinmetz, Yixue Li, Hui Yang

Institute of Neuroscience, State Key Laboratory of Neuroscience, Key Laboratory of Primate Neurobiology, CAS Center for Excellence in Brain Science and Intelligence Technology, Shanghai Research Center for Brain Science and Brain-Inspired Intelligence, Shanghai Institutes for Biological Sciences, Chinese Academy of Sciences, Shanghai 200031, China.

28 Feb 2019

Cloning of Macaque Monkeys by Somatic Cell Nuclear Transfer

Liu, Z., Cai, Y., Wang, Y., Nie, Y., Zhang, C., & Xu, Y., et al. (2018)

Institute of Neuroscience, CAS Center for Excellence in Brain Science and Intelligence Technology, State Key Laboratory of Neuroscience, CAS Key Laboratory of Primate Neurobiology, Chinese Academy of Sciences, Shanghai, China

8 Feb 2018
« »
Security features update