Genetic Subgroups

Zhe Jiang Hei Long Jiang Nei Meng Gu Ji Lin Liao Ning He Bei Bei Jing Tian Jin Shan Xi Shaan Xi Ning Xia Gan Su Xin Jiang shan_dong jiang_su shang_hai fu_jian guang_dong hongkong macao tai_wan hai_nan singapore he_nan an_hui hu_bei jiang_xi hu_nan guang_xi chong_qing gui_zhou yun_nan si_chuan xi_zang qing_hai

Provinces

Zhe Jiang Hei Long Jiang Nei Meng Gu Ji Lin Liao Ning He Bei Bei Jing Tian Jin Shan Xi Shaan Xi Ning Xia Gan Su Xin Jiang shan_dong jiang_su shang_hai fu_jian guang_dong hongkong macao tai_wan hai_nan singapore he_nan an_hui hu_bei jiang_xi hu_nan guang_xi chong_qing gui_zhou yun_nan si_chuan xi_zang qing_hai